“Con đã bảo với bố là không đi tắm mà, đi ăn trứng thì con mới đi”

48