Sắp qua đời ngay sau sinh, người mẹ đã làm việc này khiến nghìn người rơi lệ

57